Cartipàs municipal

Presidència de l’EMD: 

Al president o presidenta de l’EMD li correspon representar l’entitat, administrar-ne els interessos, executar els acords adoptats per la junta de veïns i les altres atribucions que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb la legislació de règim local, (article 83.1 del TRLLMRLC).

D’altra banda, el president o presidenta o el vocal en qui delegui pot assistir amb veu però sense vot a les sessions de l’ajuntament (article 83.4 del TRLLMRLC).

D’acord amb el resultat de les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015, el president electe de l’EMD de l’Estartit és actualment el Sr. Genís Dalmau i Burgués.

 

 

Junta de Veïns de l’EMD

La Junta de Veïns és l’òrgan de representació veïnal en el Govern de l’Entitat. L’integren tots els vocals i la  presideix el president de l’EMD, Sr. Genís Dalmau i Burgués.

Les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 van comportar el següent repartiment de vocals entre les candidatures presentades:

– Sra. Alexandra Pibernat Busquets (L’EST)

– Sr. Artur Mas Bosch (L’EST)

– Sra. Anna Torramadé Burgués (L’EST)

– Sr. Francesc Ferrer i Giménez (UiPM)

– Sr. Ramón Frigola Ciurana (UiPM)

– Sr. Ramón Planas Ferreras (CiU)

Es reuneix en sessió ordinària el quart dimecres cada mes, a les 20 h. Totes les sessions de la Junta de Veïns són públiques i se celebren a la seu de l’EMD de l’Estartit, carrer del Port, 25.

Les atribucions i el règim de funcionament de la junta de veïns són les que corresponen al ple, en l’àmbit de les seves competències (article 83.2 del TRLLMRLC).

 

La Junta de Govern de l’EMD: 

La Junta de Govern de l’EMD és l’òrgan de govern que, sota la presidència del l’alcalde-president de l’EMD, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que li correspon i exerceix determinades funcions executives i administratives, segons determina la legislació vigent i les delegacions que pugui rebre del president de l’EMD o de la Junta de Veïns.

Delegacions d’atribucions: La Junta de Veïns en sessió del dia 9 de juliol de 2015, va delegar a la Junta de Govern Local, les següents delegacions:

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.

c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.

d) La declaració de lesivitat dels actes de l’Entitat Municipal Descentralitzada.

e) La declaració de nul·litat dels actes de l’Entitat Municipal Descentralitzada.

f) L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.

g) El reconeixement extrajudicial de crèdits.

h) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.

i) La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.

j) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.

 

La Junta de Govern de l’EMD de l’Estartit està formada pel president i 3 vocals.

President:  Sr. Genís Dalmau i Burgués

Vocals:

– Sra. Alexandra Pibernat i Busquets

– Sr. Artur Mas i Bosch.

– Sra. Anna Torramadé i Burgués.

 

Es reuneix en sessió ordinària el primer dimecres de cada mes a les 9 h del matí i el tercer dimecres de cada mes a les 10 hores del matí.